Medicinal Formulas : AN SHEN BU NAO PIAN

« Back to the list

AN SHEN BU NAO PIAN

Quieting the spirit and tonifying the brain tablet

Products list :
0.69g DANG GUI
0.29g FU LING
0.69g HE HUAN PI
0.29g HE SHOU WU
0.9g (zheng) HUANG JING
0.46g MO HAN LIAN = HAN LIAN CAO
0.9g NÜ ZHEN ZI
0.46g SUAN ZAO REN
0.17g (zhi) YUAN ZHI
0.17g ZHU SHA

Memo : Mental excitement due to liver wind stirring internally (blood vacuity transforming into wind) or liver wind stirring internally (yin vacuity transforming into wind)