Medicinal Formulas : AN SHEN BU XIN WAN

« Back to the list

AN SHEN BU XIN WAN

Quieting the spirit and tonifying the heart pill

Products list :
0.11g SHI CHANG PU
0.33g DAN SHEN
0.33g HE HUAN PI
0.55g HE SHOU WU
0.33g MO HAN LIAN = HAN LIAN CAO
0.44g NÜ ZHEN ZI
0.33g TU SI ZI
0.17g WU WEI ZI
2.42g ZHEN ZHU MU

Memo : Restlessness, palpitations, insomnia due to heart and liver blood and yin vacuity, ascending liver yang and kidney yin vacuity