Medicinal Formulas : BI YUAN WAN

« Back to the list

BI YUAN WAN

Nasal congestion pill

Products list :
3.61g (chao jiao) CANG ER ZI
0.24g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
0.24g JU HUA
0.24g QIAN CAO (GEN)
0.69g XIN YI (HUA)

Memo : Wind (cold) reaching the head. Wind-cold-damp (wind) With nasal obstruction, rhinorrhea (flow, discharge), sinusitis, loss of smell, cephalalgia, headache