Medicinal Formulas : BIAN ZHI XIN QI YIN

« Back to the list

BIAN ZHI XIN QI YIN

Modified heart qi beverage

Products list :
1.48g (zhi) WU ZHU YU
6.85g qing BAN XIA
2.78g BIE JIA
3.33g BING LANG
6.85g FU LING
1.48g GAN CAO
4.07g CHUAN MU TONG
3.33g ROU GUI
1.48g SANG BAI PI
2.59g ZI SU ZI
2.78g ZHI SHI

Memo : Cardiac asthma diseases due to congested phlegm rheum (flowing rheum, tan yin) in the chest.