Medicinal Formulas : BU SHEN DI HUANG WAN

« Back to the list

BU SHEN DI HUANG WAN

Supplementing the kidneys DI HUANG pills

Products list :
9g FU LING
15g jiu SHAN ZHU YU
2.5g LU RONG
9g MU DAN PI
15g SHAN YAO
15g SHU DI HUANG
6g yan zhi ZE XIE
12g jiu CHUAN NIU XI

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Yuan qi, (blood), kidney essence and qi vacuity with weakness of the marrow and bones, retardation in the walking (children)...