Medicinal Formulas : BU SHEN QIANG SHEN PIAN

« Back to the list

BU SHEN QIANG SHEN PIAN

Supplementing the kidney and strengthening the body pills

Products list :
1.1g (yan zhi) DU ZHONG
1.1g NÜ ZHEN ZI
1.1g TU SI ZI
1.8g YIN YANG HUO = XIAN LING PI

Memo : Impotency, lumbar pains due to insufficiency of kidney essence (and yang), emptiness of the sea of marrow