Medicinal Formulas : DA BU YUAN JIAN

« Back to the list

DA BU YUAN JIAN

Great supplementing yuan qi pill

Products list :
9g DANG GUI
6g (yan zhi) DU ZHONG
3g mi zhi GAN CAO
7g GOU QI ZI
7g REN SHEN
6g SHAN YAO
3g (zheng) SHAN ZHU YU
25g SHU DI HUANG

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Important yuan qi, kidney essence and blood vacuity with lumbar and abdominal pain, frequents urines, dizziness, (low) tinnitus...