Medicinal Formulas : DA CHENG QI TANG

« Back to the list

DA CHENG QI TANG

Major rectifying qi decoction

Products list :
10g (sheng) DA HUANG
12g jiang zhi HOU PO
8g MANG XIAO
10g ZHI SHI

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Attacking precipitation (purgation) in order to evacuate heat lodged in yang brightness bowel.