Medicinal Formulas : DA JIAN ZHONG TANG

« Back to the list

DA JIAN ZHONG TANG

Major strengthening the center decoction

Products list :
9g gan JIANG
6g REN SHEN
20g YI TANG
3g wei CHUAN JIAO = wei HUA JIAO

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Repletion cold and phlegm rheum in the center burner with counterflow of stomach qi due to spleen yang vacuity.