Medicinal Formulas : DA YUAN YIN

« Back to the list

DA YUAN YIN

Reaching the membrane source decoction

Products list :
4.35g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8.4g BING LANG
2.1g (chao huang) CAO GUO
2.1g GAN CAO
4.35g HOU PO
4.35g HUANG QIN
4.35g ZHI MU

Origin : WEN YI LUN/WU YOU XIN

Memo : Heat dampness entering the mo yuan (membrane source), malaria. The membrane source is the area between the viscera and the trunk wall, it is connected to the muscles externally and is close to the stomach internally