Medicinal Formulas : DAN HUANG SI NI SAN

« Back to the list

DAN HUANG SI NI SAN

DAN BAI SHAO and HUANG BAI counterflow cold powder

Products list :
24.38g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8.13g CHAI HU
8.13g GAN CAO
8.13g HUANG BAI
8.13g MU DAN PI
8.13g ZHI SHI

Memo : Appendicitis (initial stage)