Medicinal Formulas : DAN SHEN YIN

« Back to the list

DAN SHEN YIN

DAN SHEN drink

Products list :
27g DAN SHEN
4.5g SHA REN
4.5g TAN XIANG

Origin : SHI FANG GE KUO

Memo : Qi and blood stagnation in the center and upper burners.