Medicinal Formulas : DANG GUI DI HUANG YIN

« Back to the list

DANG GUI DI HUANG YIN

DANG GUI and DI HUANG drink

Products list :
9g DANG GUI
6g (yan zhi) DU ZHONG
3g mi zhi GAN CAO
6g SHAN YAO
3g (zheng) SHAN ZHU YU
15g SHU DI HUANG
5g yan (HUAI) NIU XI

Memo : Liver and kidney (yin) vacuity. Adapted to women formula. It also nourishes the blood and supplements the yang.