Medicinal Formulas : DANG GUI SAN

« Back to the list

DANG GUI SAN

DANG GUI powder

Products list :
0.99g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.54g BAI ZHU
0.99g CHUAN XIONG
0.99g DANG GUI
0.99g HUANG QIN

Memo : Disorders during pregnancy due to blood vacuity with qi and blood stagnation