Medicinal Formulas : DI HUANG YIN ZI

« Back to the list

DI HUANG YIN ZI

DI HUANG drink

Products list :
6g BA JI TIAN
1.5g BO HE
6g SHI CHANG PU
1g DA ZAO = HONG ZAO
6g FU LING
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g pao FU ZI
6g ROU GUI
6g (zheng) SHAN ZHU YU
6g sheng JIANG
6g SHI HU
6g SHU DI HUANG
6g WU WEI ZI
6g (zhi) YUAN ZHI
6g jiu zhi ROU CONG RONG

Origin : (HUANG DI SU WEN) XUAN MING LUN FANG

Memo : Wei Pattern (paralysis) due to yin, kidney essence, kidney yang vacuity with vacuity fire and ascent of the Yang (floating), turbid phlegm blocking the openings of the heart.