Medicinal Formulas : DING XIN WAN

« Back to the list

DING XIN WAN

Settling the heart pill

Products list :
0.69g BAI ZI REN
0.46g DANG GUI
0.23g DANG SHEN
0.46g FU SHEN
0.12g HU PO
0.23g HUANG QIN
0.46g MAI MEN DONG = MAI DONG
0.46g SUAN ZAO REN
0.46g (zhi) YUAN ZHI

Memo : Palpitations, insomnia due to heart and liver blood vacuity with heart yin vacuity (vacuity heat)