Medicinal Formulas : DING YU LI ZHONG TANG

« Back to the list

DING YU LI ZHONG TANG

Regulating the middle DING XIANG and WU ZHU YU decoction

Products list :
3.9g (zhi) WU ZHU YU
6g BAI ZHU
2.1g DING XIANG
6g mi zhi GAN CAO
6g gan JIANG
6g REN SHEN

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Children diarrheas due to cold-damp encumbering the spleen Lesser yin disease (vacuity cold)