Medicinal Formulas : DING ZHI WAN

« Back to the list

DING ZHI WAN

Stabilizing the mind pill

Products list :
6g SHI CHANG PU
9g FU LING
9g REN SHEN
6g (zhi) YUAN ZHI

Origin : QIAN JIN YAO FANG

Memo : Disturbance of the mind (shen) and heart qi vacuity after an emotional shock.