Medicinal Formulas : ER MING ZUO CI WAN

« Back to the list

ER MING ZUO CI WAN

Curing tinnitus left pill

Products list :
0.16g CHAI HU
0.18g CI SHI
0.42g FU LING
0.42g MU DAN PI
0.6g SHAN YAO
0.6g (zheng) SHAN ZHU YU
1.2g SHU DI HUANG
0.42g ZE XIE

Origin : XIAO ER YAO ZHENG ZHI JUE

Memo : Tinnitus and deafness due to kidney and liver vacuity (yin), insufficiency of kidney essence, with liver fire flaming upward