Medicinal Formulas : FEN XIAO TANG

« Back to the list

FEN XIAO TANG

Dividing and dispersing decoction

Products list :
3.33g BAI ZHU
3.33g CANG ZHU
2.22g CHEN PI, JU PI
2.22g DENG XIN CAO
3.33g FU LING
3.33g HOU PO
2.22g MU XIANG
2.04g SHA REN
2.04g sheng JIANG
2.04g (cu zhi) XIANG FU
3.33g ZE XIE
3.33g ZHU LING
2.04g ZHI SHI
2.22g DA FU PI

Origin : WAN BING HUI CHUN

Memo : Oedema, dysuria and abdominal distension due to accumulated damp turbidity with stagnation of qi and food retention.