Medicinal Formulas : FU FANG DAN SHEN PIAN

« Back to the list

FU FANG DAN SHEN PIAN

Compound formula DAN SHEN tablet

Products list :
1g BING PIAN
3g DAN SHEN

Memo : Heart diseases with to blood stasis.