Medicinal Formulas : FU KE ZHONG ZI WAN

« Back to the list

FU KE ZHONG ZI WAN

Women's seed planting pills

Products list :
0.24g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.35g CHUAN XIONG
0.35g DANG GUI
0.47g (yan zhi) DU ZHONG
0.24g E JIAO = A JIAO
0.24g HUANG QIN
0.94g SHU DI HUANG
0.47g (cu zhi) XIANG FU
0.35g XU DUAN
0.35g cu AI YE

Origin : TONG SHOU LU

Memo : Sterility due to blood vacuity and qi stagnation of qi, emptiness of the thoroughfare (chong) and controlling (ren) vessels