Medicinal Formulas : FU LING WAN

« Back to the list

FU LING WAN

FU LING pill

Products list :
2.5g jiang BAN XIA
3g FU LING
1g MANG XIAO
1g sheng JIANG
2g fu chao ZHI KE = fu chao ZHI QIAO

Origin : BAI YI XUAN FANG

Memo : Phlegm turbidity, phlegm in the center burner and in the flesh. Cough, nausea, heavy limbs, edema, thoracic oppression...