Medicinal Formulas : GAN MAI DA ZAO TANG

« Back to the list

GAN MAI DA ZAO TANG

GAN CAO, XIAO MAI and DA ZAO decoction

Products list :
9g DA ZAO = HONG ZAO
12g FU XIAO MAI
9g GAN CAO

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : "Zang zao" syndrome (emotional syndrome) with heart yin vacuity, binding depression of liver qi, hysteria, depression, confusions of the menopause ...