Medicinal Formulas : GE JIE BU SHEN WAN

« Back to the list

GE JIE BU SHEN WAN

Gecko Tonifying the Kidneys Pill; Tonify Kidney Gecko Pill

Products list :
0.26g BAI ZHU
0.1g DONG CHONG XIA CAO
0.2g (yan zhi) DU ZHONG
0.34g FU LING
0.4g GE JIE
0.2g GOU QI ZI
0.1g HUANG GOU SHEN
0.2g HUANG QI
0.1g LU RONG
0.1g REN SHEN

Memo : Dyspnea due to kidney failing to absorb qi (vacuity), kidney yang and jing vacuity, spleen qi vacuity