Medicinal Formulas : GU YIN JIAN

« Back to the list

GU YIN JIAN

Consolidating the yin decoction

Products list :
8g (yan zhi) BU GU ZHI
8g DANG SHEN
3g mi zhi GAN CAO
8g jiu SHAN ZHU YU
10g SHAN YAO
18g SHU DI HUANG
6g WU WEI ZI
8g XU DUAN
3g (zhi) YUAN ZHI

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Irregular menses with pale blood due to liver and kidney vacuity.