Medicinal Formulas : GUAN XIN SU HE WAN

« Back to the list

GUAN XIN SU HE WAN

Treating coronary diseases SU HE XIANG pill

Products list :
0.2g BING PIAN
0.3g QING MU XIANG
0.08g SU HE XIANG
0.3g TAN XIANG
0.2g cu RU XIANG

Origin : ZHONG GUO YAO DIAN

Memo : To open openings during blood stasis and qi stagnation of the Heart (with cold).