Medicinal Formulas : GUN TAN WAN

« Back to the list

GUN TAN WAN

Phlegm rolling pill

Products list :
0.36g CHEN XIANG
5.46g (sheng) DA HUANG
5.46g HUANG QIN
0.72g (xiao duan) MENG SHI

Origin : DAN XI XIN FA FU YU

Memo : Psychic disorders due to phlegm (heat, fire) confounding the orifices of the heart