Medicinal Formulas : HUA SHE JIE YANG WAN

« Back to the list

HUA SHE JIE YANG WAN

Curing itching HUA SHE pill

Products list :
0.3g (chao jiao) CANG ER ZI
0.6g (zhi) JIN QIAN BAI HUA SHE
0.6g BAI ZHI
0.6g CANG ZHU
0.6g CHUAN XIONG
0.6g DANG GUI
0.3g FANG FENG
0.6g HUANG QI
0.6g REN SHEN
0.6g SHE CHUANG ZI
0.3g SHENG DI HUANG
0.3g WU SHAO SHE

Memo : Sudden rash due to external wind (wind-cold-dampness) with qi and blood vacuity.