Medicinal Formulas : HUI CHUN DAN

« Back to the list

HUI CHUN DAN

Return of spring elixir

Products list :

Origin : JING XIU TANG YAO SHUO

Memo : Child convulsions due to phlegm heat confounding the orifices of the heart