Medicinal Formulas : JIA WEI LIU WEI DI HUANG WAN

« Back to the list

JIA WEI LIU WEI DI HUANG WAN

Supplemented six-ingredient pill with DI HUANG

Products list :
1.5g FU LING
0.18g LU RONG
1.5g MU DAN PI
2.1g SHAN YAO
2.1g (zheng) SHAN ZHU YU
4.14g SHU DI HUANG
1.95g WU JIA PI
1.5g ZE XIE

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Children intellectual retardation, mental deficiency due to qi, yin and jing vacuity