Medicinal Formulas : JIANG YA WAN

« Back to the list

JIANG YA WAN

Decreasing pressure pill

Products list :
0.4g CHEN XIANG
1.2g CHONG WEI ZI
0.4g CHUAN XIONG
0.32g (sheng) DA HUANG
0.64g DANG GUI
0.8g E JIAO = A JIAO
0.56g GOU TENG
0.24g HU PO
0.24g HUANG LIAN
0.24g LING YANG JIAO
0.4g MU DAN PI
1.04g (HUAI) NIU XI
0.8g SHENG DI HUANG
0.32g TIAN MA
0.4g XIA KU CAO

Memo : Hypertension due to liver wind stirring internally (extreme heat transforming into wind)