Medicinal Formulas : JU BAN ZHI ZHU WAN

« Back to the list

JU BAN ZHI ZHU WAN

JU HONGl, BAN XIA, ZHI KE and CANG ZHU pill

Products list :
8.33g BAI ZHU
1.28g qing BAN XIA
4.13g ZHI SHI
1.28g JU HONG

Memo : Retention of food due to phlegm-damp obstructing the lung, stomach qi vacuity