Medicinal Formulas : JU YUAN JIAN

« Back to the list

JU YUAN JIAN

Origin lifting brew

Products list :
4.73g BAI ZHU
4.73g mi zhi GAN CAO
11.9g HUANG QI
11.9g REN SHEN
1.75g SHENG MA

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Center qi fall with spleen failing to manage the blood