Medicinal Formulas : LI DAN PAI SHI PIAN

« Back to the list

LI DAN PAI SHI PIAN

Disinhibiting the gallbladder and removing the toxin tablet

Products list :
0.96g (sheng) DA HUANG
0.6g HOU PO
0.96g JIN QIAN CAO
0.3g MANG XIAO
0.96g MU XIANG
0.42g YIN CHEN
0.6g YU JIN
0.6g ZHI SHI
0.6g DA FU PI

Memo : Gallstone, jaundice due to damp-heat (gallbladder, liver) and qi stagnation