Medicinal Formulas : LI DAN PIAN

« Back to the list

LI DAN PIAN

Disinhibiting the gallbladder tablet

Products list :
0.6g CHAI HU
0.24g (sheng) DA HUANG
0.6g DA QING YE
1.8g HUANG QIN
0.6g JIN QIAN CAO
0.6g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
0.96g MU XIANG
0.6g YIN CHEN

Memo : Jaundice (damp-heat, toxic fire)