Medicinal Formulas : LIAN PO YIN

« Back to the list

LIAN PO YIN

HUANG LIAN and HOU PO drink

Products list :
2.5g jiang BAN XIA
2.5g SHI CHANG PU
7.5g wen DAN DOU CHI
5g jiang zhi HOU PO
2.5g jiang zhi HUANG LIAN
50g LU GEN
7.5g chao jiao ZHI ZI

Origin : HUO LUAN LUN

Memo : Damp-heat in spleen/stomach with disorders of upbearing and downbearing, acute diarrhea and vomiting...