Medicinal Formulas : LIANG DI TANG

« Back to the list

LIANG DI TANG

Two "DI" decoction

Products list :
10g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g DI GU PI
9g E JIAO = A JIAO
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
20g SHENG DI HUANG
10g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origin : FU QING ZHU NU KE

Memo : Metrorrhagia, menorrhagia, late periods due do blood heat vacuity.