Medicinal Formulas : LIANG FU WAN

« Back to the list

LIANG FU WAN

GAO LIANG JIANG and XIANG FU pill

Products list :
5g GAO LIANG JIANG
0.2g sheng JIANG ZHI
5g (cu zhi) XIANG FU

Origin : LIANG FANG JI YE

Memo : Repletion cold in the stomach and binding depression of liver qi.