Medicinal Formulas : LING GAN WU WEI JIANG XIN TANG

« Back to the list

LING GAN WU WEI JIANG XIN TANG

FU LING, GAN CAO, WU WEI, GAN JIANG and XI XIN decoction

Products list :
12g FU LING
6g GAN CAO
9g gan JIANG
6g WU WEI ZI
6g XI XIN

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Propping rheum (zhi yin), cold rheum or cold tan turbidity in the lung (with spleen qi vacuity).