Medicinal Formulas : LING QIAO JIE DU PIAN

« Back to the list

LING QIAO JIE DU PIAN

Resolving toxin tablet with LING YANG JIAO and LIAN QIAO

Products list :
0.66g BO HE
0.48g DAN DOU CHI
0.48g DAN ZHU YE
0.52g GAN CAO
0.66g JIE GENG
1.02g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
0.48g JING JIE
1.02g LIAN QIAO
0.02g LING YANG JIAO
0.66g NIU BANG ZI

Memo : Wind-heat toxin With fever, throat : painful throat, cephalalgia, headache