Medicinal Formulas : LUO HAN GUO ZHI KE LU

« Back to the list

LUO HAN GUO ZHI KE LU

Allaying thirst liquid with LUO HAN GUO

Products list :
2.4g KU XING REN = XIN REN
2.4g BEI SHA SHEN
8g CHUAN BEI MU
3.2g (zheng) HUANG JING
24g LUO HAN GUO

Memo : Cough due to phlegm-heat (dryness)