Medicinal Formulas : MU XIANG SHUN QI WAN

« Back to the list

MU XIANG SHUN QI WAN

Normalizing the qi pill

Products list :
0.65g (zhi) WU ZHU YU
0.97g BAI ZHU
0.65g qing BAN XIA
0.32g CHAI HU
0.65g CHEN PI, JU PI
1.63g DANG GUI
0.65g FU LING
0.65g gan JIANG
1.26g HOU PO
0.97g MU XIANG
0.65g QING PI
0.97g SHA REN
0.32g SHENG MA
1.01g (chao) YI ZHI REN
0.65g ZE XIE

Origin : SHEN SHI ZUN SHENG SHU

Memo : Cold-damp encumbering the spleenfood retention and liver-qi stagnation