Medicinal Formulas : NIU HUANG CHENG QI TANG

« Back to the list

NIU HUANG CHENG QI TANG

NIU HUANG ordering qi pill

Products list :
0.22g BING PIAN
10.8g (sheng) DA HUANG
0.79g HUANG LIAN
0.79g HUANG QI
0.79g NIU HUANG
0.22g SHE XIANG
0.79g XI JIAO
0.79g XIONG HUANG
0.79g YU JIN
0.43g ZHEN ZHU
0.79g ZHI ZI
0.79g ZHU SHA

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Coma, loss of consciousness, fainting, convulsions due to heat entering the pericardium