Medicinal Formulas : NIU HUANG JIANG YA WAN

« Back to the list

NIU HUANG JIANG YA WAN

NIU HUANG lowering (Blood) pressure pill

Products list :
0.3g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.1g BING PIAN
1g FENG MI
0.12g HUANG QI
0.05g LING YANG JIAO
0.1g NIU HUANG
0.07g XI JIAO
0.05g ZHEN ZHU

Memo : Sore-toxin Construction-aspect pattern: heat entering the pericardium Liver wind stirring internally (extreme heat transforming into wind)