Medicinal Formulas : NIU HUANG JIE DU PIAN

« Back to the list

NIU HUANG JIE DU PIAN

Resolving toxin NIU HUANG tablet

Products list :
0.13g BING PIAN
0.8g (sheng) DA HUANG
0.22g GAN CAO
0.61g HUANG QIN
0.41g JIE GENG
0.03g NIU HUANG
0.78g SHI GAO
0.02g XIONG HUANG

Origin : BIAN ZHENG ZHUN SHENG FU YU JI

Memo : Sore-toxin damaging the liver, stomach or heart