Medicinal Formulas : QIANG LAN TANG

« Back to the list

QIANG LAN TANG

QIANG HUO and BAN LAN GEN decoction

Products list :
15g BAN LAN GEN
9g QIANG HUO

Origin : FANG JI XUE

Memo : Painful throat due to wind heat.