Medicinal Formulas : QING FEI YI HUO PIAN

« Back to the list

QING FEI YI HUO PIAN

Clearinging the lungs and eliminating fire tablet

Products list :
0.72g (sheng) DA HUANG
0.48g TIAN HUA FEN = GUA LOU GEN
0.84g HUANG QIN
0.48g JIE GENG
0.36g KU SHEN
0.28g QIAN HU
0.36g ZHI MU
0.48g ZHI ZI

Origin : SHOU SHI BAO YUAN

Memo : Cough due to lung repletion heat, wind-heat toxin, qi-aspect pattern