Medicinal Formulas : QING FEI YIN

« Back to the list

QING FEI YIN

Clearing the lung drink

Products list :
9g (chao huang) CHE QIAN ZI
9g FU LING
9g HUANG QIN
9g MAI MEN DONG = MAI DONG
3g CHUAN MU TONG
9g SANG BAI PI
4g ZE XIE
6g ZHI ZI

Origin : ZHENG ZHI WANG BU

Memo : Dysuria due to blocked qi of the lung (the cause is here dryness or heat) and stagnation of dampness in the bladder.