Medicinal Formulas : QING JIN HUA TAN TANG

« Back to the list

QING JIN HUA TAN TANG

Clearing the metal and transforming phlegm decoction

Products list :
9g CHUAN BEI MU
9g FU LING
1.5g GAN CAO
4.5g HUANG QIN
6g JIE GENG
9g MAI MEN DONG = MAI DONG
3g SANG BAI PI
3g ZHI MU
4.5g ZHI ZI
9g JU HONG
3g chao jiao GUA LOU REN

Origin : TONG ZHI FANG

Memo : Phlegm heat in the lung.